Lisans

Lisans Program Çıktıları

P.Ç.1-Matematik, fen bilimleri, hesaplama ve bilgisayar mühendisliği konularında kuramsal/ uygulamalı bilgilere ve yeterli altyapıya sahiptir.

P.Ç.2-Bilişim problemlerini fark etme, tanımlama, formüle etme ve çözme bilgi ve becerisine sahiptir. 

P.Ç.3-Gereksinimleri belirlemeye yönelik olarak bir sistemi, sistem parçasını ya da süreci analiz eder, alternatifleri mühendislik yöntemlerini kullanarak kıyaslar, en uygun çözümü tasarlar.

Türkçe

Lisans Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği

Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda uyulması gereken ortak ilkeleri belirlemektir.

Bu Yönetmelik, önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere uygulanır.

Her fakülte ve yüksekokul bu Yönetmeliğe dayalı olarak kendi eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarını ayrıca hazırlar ve Üniversite Senatosunun onayına sunar.

 

Akademik Takvim ve Öğretim Yılı

Türkçe

Lisans Eğitim Amaçları

  • Bilgi sistemlerinin yaşam döngüsünün tüm aşamalarını etkin bir şekilde yerine getirebilecek bilgi ve beceriyi kazandırmak.
  • Analiz ve modelleme becerisi ile fikri ürüne çevirirken temel bilimlerdeki birikimini kullanabilme yeteneğini kazandırmak.
  • Bilişim sektörünün gereksinim duyduğu, güncel teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilen, çözüm odaklı, takım çalışmasına yatkın, etkin iletişim kurma becerilerine sahip bilgisayar mühendislerinin yetiştirilmesini sağlamak.
Türkçe