Lisans Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği


Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda uyulması gereken ortak ilkeleri belirlemektir.

Bu Yönetmelik, önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere uygulanır.

Her fakülte ve yüksekokul bu Yönetmeliğe dayalı olarak kendi eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarını ayrıca hazırlar ve Üniversite Senatosunun onayına sunar.

 

Akademik Takvim ve Öğretim Yılı

Madde 2- Üniversitenin akademik takvimi, fakülte ve yüksekokulların önerileri üzerine Senato tarafından belirlenir. Öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur ve her yarıyıl cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri hariç 70 (yetmiş) eğitim-öğretim günüdür. Bu süre teorik ve uygulamalı ders ve diğer çalışmalar ile yarıyıliçi sınavlarını kapsar. Yarıyılsonu ve varsa bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Fakülte ve yüksekokullar gerektiğinde yaz okulu açabilir. Yaz okulu ile ilgili hususlar ayrı bir yönetmelikle düzenlenir. Üniversitede gerekli görüldüğü taktirde ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile dersler ve bunların sınavları, cumartesi günleri de yapılabilir.

Bir yarıyılın süresi ilgili fakülte veya yüksekokul kurullarının gerekçeli önerisi üzerine Senato Kararı ile uzatılabilir.

 

Eğitim ve Öğretim Türleri

Madde 3- Üniversitenin bağlı birimlerinde, Yükseköğretim Kanununun izin verdiği eğitim ve öğretim türleri, mevzuat ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler çerçevesinde yürütülür.

 

Üniversiteye Kayıt Şartları ve Gerekli Belgeler

Madde 4- Yükseköğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ile Rektörlükçe belirlenen ilkeler ve ilan edilen süre içinde, istenen belgelerle kesin kayıt yaptırılır. Süresi içinde kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

Dokuz Eylül Üniversitesine kaydolma hakkını kazanan adayların kayıtları, Rektörlükçe belirlenen tarihler arasında yapılır.

Dokuz Eylül Üniversitesine kayıt hakkını kazanan adaylar, kayıt işlemleri için aşağıda belirtilen belgelerle kayıt bürosuna başvururlar:

a) T.C. uyruklu adaylar;

1) Lise veya dengi okul diplomasının aslı veya lise diplomasının hazır olmadığı hallerde, diploma ile değiştirilmek üzere düzenlenmiş fotoğraflı “Çıkış Belgesi” aslı,

2) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Sonuç Belgesi (puan kartı) aslı,

3) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi “Kimlik Kartı” aslı,

4) Erkek adaylarda askerlikle ilişkileri olmadığına dair belge,

5) Yeni çekilmiş 4,5 x 6 cm. boyutlarında 12 (on iki) adet vesikalık fotoğraf, (öğrenciler tarafından kesin kayıt, diploma, mezuniyet belgesi, kimlik ve benzeri diğer belgelerde kullanılmak üzere verilecek fotoğraflar renkli, kız öğrenciler için baş ve yüz açık, tüm yüz hatları belirgin; erkek öğrenciler için baş ve yüz açık, tüm yüz hatları belirgin, sakalsız, kravatlı, varsa bıyıklar dudak hizasında kesilmiş; numaralı gözlük kullananlar için gözlük camları renksiz olarak ve son üç ay içinde çekilmiş olacaktır.)

6) Sağlıkla ilgili kurumlara kayıt yaptıranlar için, Mediko-Sosyal Merkezinden alınacak “Sağlık Raporu”,

7) Resmi onaylı “Nüfus Cüzdanı” örneği (aslı kayıt anında gösterilecektir),

8) İkametgah Belgesi,

b) Yabancı uyruklu adaylar;

1) Lise ve dengi okul diplomasının aslı ve diplomanın Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığından onaylı tercümesi,

2) Noterden onaylı öğrenim vizesi kayıtlı pasaport örneği,

3) Noterden onaylı “İkamet Tezkeresi” örneği,

4) Yeni çekilmiş 4,5 x 6 cm. boyutlarında 12 (on iki) adet vesikalık fotoğraf, (öğrenciler tarafından kesin kayıt, diploma, mezuniyet belgesi, kimlik ve benzeri diğer belgelerde kullanılmak üzere verilecek fotoğraflar renkli, kız öğrenciler için baş ve yüz açık, tüm yüz hatları belirgin; erkek öğrenciler için baş ve yüz açık, tüm yüz hatları belirgin, sakalsız, kravatlı, varsa bıyıklar dudak hizasında kesilmiş; numaralı gözlük kullananlar için gözlük camları renksiz olarak ve son üç ay içinde çekilmiş olacaktır.)

5) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı “Sonuç Belgesi” (puan kartı) aslı,

6) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi “Kimlik Kartı” aslı,

7) Sağlıkla ilgili kurumlara kayıt yaptıranlar için, Mediko-Sosyal Merkezinden alınacak “Sağlık Raporu” aslı,

Aday öğrencilerin, kayıtlarının yapılabilmesi için, Bakanlar Kurulu Kararları, Yükseköğretim Kurulu ve üniversite tarafından belirlenen mali yükümlülükleri yerine getirmiş olmaları gerekir.

Adaylar, yukarıda belirtilen belgelere ek olarak, Üniversite veya ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulları tarafından gerekli görülen diğer belgeleri de kayıt bürosuna vermek zorundadırlar.

Belgeleri noksan olan adayların kayıtları yapılamaz. Hukuki yönden öğrencilik durumu kayıt işlemlerinin tamamlanması üzerine kazanılır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 49 uncu maddesi hükümleri saklıdır.

 

Yatay – Dikey Geçişler

Madde 5- “Yatay geçişlerde”;

Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullar arasında ve Türkiye ile yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesinin eşdeğer programlarına yatay geçişler, “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca yapılır. İkinci öğretimden örgün öğretime, örgün öğretimden ikinci öğretime geçişlerde 3843 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Her fakülte ve yüksekokula bir sonraki öğretim yılı başında, her bölüm veya öğretim programı ve her sınıf için yatay geçiş kontenjan sayıları ve ek koşulları ilgili fakülte ve yüksekokul kurulları tarafından belirlenir ve Üniversite Senatosunun onayına sunulur.

Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve bölümler arasındaki yatay geçişler, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesi içinde, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek esaslar uyarınca yapılır.

“Dikey geçişlerde”;

“Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına geçişleri ile ilgili “Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

 

Özel Öğrenciler

Madde 6- Üniversitedeki dersleri izlemeye yeterli görülen kimseler ile diğer üniversite öğrencilerine, belirli konularda bilgilerini arttırmak amacıyla, Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde açılan dersleri izlemelerine, ilgili kurumun yönetim kurulu kararı ile izin verilebilir. Bu öğrenciler, yazıldığı ders için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadırlar.

Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar ve bu öğrencilere diploma verilmez. Ancak, ilgili kurum tarafından kendilerine durumlarını gösterir bir belge verilir. Özel öğrenciler, dersi açan birimin o yarıyıl için belirlenecek katkı payını öderler.

 

Genel Görünüş ve Giyiniş

Madde 7- Öğrencinin genel görünüş ve giyinişi, fakülte ve yüksekokul eğitiminin özelliklerinin gerektirdiği şartlara uygun olmalıdır. Bu konularda yetkili organlarca verilen kararlara uymayanlar hakkında “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” ile Üniversitenin yönerge ve uygulama esaslarının ilgili hükümleri uygulanır.

 

Kayıt Yenileme

Madde 8- Öğrenciler öğrenimlerine başlayabilmek, devam edebilmek ve diploma alabilmek için 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen mali yükümlülüklerini, Bakanlar Kurulu Kararları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite tarafından belirlenen esaslar çerçevesi içinde, yerine getirmek sureti ile kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Kayıt yenileme ve mali yükümlülükleri yerine getirme tarihleri, her öğretim yılının akademik takviminde belirtilir.

Bu şartları yerine getirmeyen veya ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti olmaksızın, kaydını yenilemeyen bir öğrenci, o yarıyılda veya yılda öğrenimine devam edemez.

Kayıt yenileme ile ilgili diğer esaslar fakülte ve yüksekokul uygulama esaslarında belirtilebilir.

 

Kayıt Silme

Madde 9- Bir öğrencinin;

a) Bir başka yükseköğretim kurumunda asli öğrenci olarak kaydının bulunduğunun tespit edildiği,

b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası aldığı,

c) Azami öğrenim süresi sonunda sorumlu olduğu toplam ders sayısının 5 (beş) dersten fazla veya, 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ek sınav haklarını kullandıktan sonra başarısız veya sorumlu olduğu toplam ders sayısının 5 (beş) dersten fazla olduğu,

d) İki yarıyıl üst üste kayıt yenilemediği,

e) 14 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca kendisine verilen ek süre sonunda öğrencinin başarısız veya sorumlu olduğu toplam ders sayısının 3 (üç) dersten fazla olduğu,

f) 14 üncü maddenin beşinci fıkrasında belirtilen sınırsız sınav hakkını kaybettiği,

hallerde ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu kararı ile kaydı silinir.

 

Eğitim-Öğretim Programları

Madde 10- Bir fakülte veya yüksekokul öğrencilerinin öğrenimleri sırasında alacakları zorunlu ve seçimlik derslere ilişkin olarak bir haftanın 5 (beş) eğitim-öğretim gününde yapılan teorik ders ve var ise uygulama ve laboratuvar, yarıyıliçi veya yıliçi proje, atölye, diploma çalışması, staj ve benzeri çalışma saatlerinin toplamının alt ve üst sınırları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilke ve esaslara uygun olarak, ilgili bölüm başkanlarının önerileri üzerine, fakülte veya yüksekokul kurulları ve Senato tarafından onaylanan eğitim-öğretim programlarında gösterilir. Ayrıca, gösterilen bu alt ve üst sınırlar, ilgili fakülte veya yüksekokul öğretim ve sınav uygulama esaslarında belirtilir ve bu sınır aşılamaz.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Beden Eğitimi veya Güzel Sanatlar dersleri bu sınırların belirlenmesinde hesaba katılmaz. Ayrıca, bu derslerden hangilerinin, her öğrenci tarafından alınması gereken zorunlu dersler, hangilerinin öğrencilerin belirli ders grupları arasından seçerek alabileceği seçimlik dersler ve hangi derslerin hangi derslere önşart oldukları da, eğitim-öğretim programlarında belirtilir.

Dersler bir veya iki yarıyıl süreli olarak düzenlenir. Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydı ile, fakülte ve yüksekokullar, gerekli hallerde, bazı dersleri haftalık ders programları içinde programlamak yerine, sürekli olarak verilen teorik dersler, ders kurulları, uygulamalar ve stajlar şeklinde de düzenleyebilirler.

Mimarlık Fakültesinde yarıyılsonu veya yılsonu sınavı yapılmayan tasarım ve proje dersleri her yarıyıl açılabilir. Bunların neler olduğu, Senato tarafından onaylanan eğitim, öğretim programlarında gösterilir.

Bir derse önşart olan ders veya dersler başarılmış olmadıkça, o ders alınamaz. Mutlak değerlendirme sistemi uygulanan kurumlarda, Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında belirtildiği taktirde bir yarıyılda veya yılda kayıt olduğu derslerin yarıyılsonu veya yılsonu ve varsa bütünleme sınavları sonucunda, daha sonra alacağı bir veya daha fazla derse önşart olan bir tek ders dışında, diğer derslerin tümünde başarılı olan bir öğrenci, o yarıyılda veya yılda alıp başarılı olduğu derslerin 25 inci madde uyarınca belirlenen kredilerinin toplamının, başarısız olduğu dersin kredisinin en az üç katı olması ve kayıt yenileme sırasında bir dilekçe ile başvurması halinde, ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu kararı ile, daha sonraki yarıyıllarda veya yıllarda o tek derse bağlı dersi veya dersleri alabilir. Bağıl değerlendirme sistemi uygulanan kurumlarda ise Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında belirtildiği taktirde, 19 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlamak koşuluyla ve en az FD notu alınması halinde, sonraki yarıyıllarda veya yıllarda o derse bağlı dersi veya dersleri alabilir.

İlk defa almış olduğu seçimlik bir dersi tekrarlamak durumunda kalan bir öğrenci, eğitim-öğretim programına göre, daha sonraki yarıyıl veya yıllardan birinde, o derse eşdeğer başka bir seçimlik ders alabilir.

 

Bitirme Projesi

Madde 11- Bir öğrencinin önlisans ve lisans düzeyinde öğrenimini tamamlayabilmesi için, bir bitirme projesi yapmasının gerekip gerekmediği, gerekiyor ise, yapıldığı bilim ya da sanat dalının özelliklerine göre, bitirme projesinin alınabilmesine, yapılmasına ve değerlendirilmesine ilişkin esaslar fakülte ve yüksekokul öğretim ve sınav uygulama esaslarında belirtilebilir.

 

Stajlar

Madde 12- Yarıyıliçi veya yıliçi stajları dışında, öğrencilerinin staj yapmaları zorunlu olan fakülte ve yüksekokullar için bu stajların yapılma ve değerlendirilme şartlarına ilişkin esaslar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilkeler çerçevesi içinde, ilgili fakülte ve yüksekokul kurulları tarafından belirlenir ve Senatonun onayına sunulur.

 

Devam Zorunluluğu ve Devamın Denetlenmesi

Madde 13- Öğrencilerin derslere ve diğer çalışmalara devamı zorunludur. Öğrencilerin devam durumlarının izlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili esaslar, fakülte ve yüksekokul öğretim ve sınav uygulama esaslarında belirtilir.

Öğrenciler, sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde devamsız sayılırlar ve bu süre içinde hiçbir derse ve sınava giremezler. Her ne şekilde olursa olsun, bu süreler içinde ders veya sınavlara katılmış olan öğrencilerin, devam yönünden derse girdiği saatler veya sınav sonuçları geçersiz sayılır ve bu öğrenciler açılacak olan mazeret sınav haklarından yararlanamazlar. Rapor süresi bitmeden derslere ve sınavlara girebilmesi için öğrencinin sağlık durumunun düzeldiğini yeni bir sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekir. Öğrenime ara verme iznine ilişkin hükümler saklıdır.

 

Öğrenim Süresi

Madde 14- Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı yükseköğretim kurumları için normal öğrenim sürelerine; (hazırlık sınıfı hariç) ilaveten normal öğrenim süresi 2 (iki) yıl olan yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere, 2 (iki) yıl (4 yarıyıl); normal öğrenim süreleri 4 (dört), 5 (beş) ve 6 (altı) yıl olan yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere 3 (üç) yıl (6 yarıyıl) ek süre tanınır.

Normal öğrenim sürelerine ilgili ek süreler eklenmek sureti ile belirlenen azami öğrenim süreleri sonunda, takip ettiği eğitim-öğretim programında öngörülen derslerden hiç almadığı veya alamadığı ders sayısı beşten fazla olmamak kaydı ile, son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları her ders için, iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda hiç almadığı veya başarısız olduğu toplam ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl (yıllık eğitim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı), ek sınavları almadan toplam beş derse indiren öğrencilere 4 yarıyıl (sınıf geçme esaslarına göre öğretim yapılan kurumlardaki iki öğretim yılı) ek süre tanınır.

Mezun olmak üzere takip ettiği eğitim-öğretim programının en çok üç tanesi dışında, diğer bütün derslerini başarılı olarak tamamlayan bir öğrenci, herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın, sorumlu olduğu bu derslerin yarıyıliçi ve yıliçi, yarıyılsonu ve yılsonu ve varsa bütünleme sınavlarına girer. Bu durumda olan bir öğrenci, sorumlu olduğu derslerin sınavlarına takip ettiği öğretim planına göre, o derslerin açıldıkları dönemlerde ve diğer öğrencilerle birlikte girmek zorundadır. Ancak, takip ettiği eğitim-öğretim programının bir tanesi hariç, diğer bütün derslerini başarmış olan öğrenciler için, yaz okuluna devam eden öğrencilere, yaz okulu sınavlarının bitim tarihinden itibaren, yaz okuluna devam etmeyen öğrencilere ise, ilgili yarıyılsonu veya yılsonu, varsa bütünleme sınavlarının bitim tarihinden itibaren en az 30 (otuz) gün sonra olacak şekilde, tek ders sınavı açılabilir. Bağıl değerlendirme sistemi uygulayan programlarda başarısız olduğu dersten AA alması halinde bile, genel not ortalaması 2.00 nin altında kalacak öğrenciler tek ders sınavına giremez.

Sorumlu olduğu bu dersleri en az bir kez almış ve 19 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlamış olan bir öğrenciden, bu fıkralar uyarınca sınavına gireceği derslere yeniden devam etmesi istenmez. Ancak, bu derslerin Diploma veya Bitirme Projesi, yarıyılsonu veya yılsonu sınavı yapılmayan dersler olması halinde, öğrenci o derslere yeniden kaydolmak ve 19 uncu maddenin birinci fıkrasındaki şartları tümü ile yeniden yerine getirmek zorundadır.

Sınırsız sınav hakkı kullananlardan, açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız sınav hakkını kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler ancak, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Önlisans diploması verilmesine ve meslek yüksekokullarına geçişe ilişkin hükümler saklıdır.

Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yıliçi ve yılsonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getirmedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen, hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere, her ders için üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıliçi veya yılsonu sınavı olduğuna bakılmaksızın, başvurmaları halinde her eğitim-öğretim yılının başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim sürelerinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

 

Sınavlar ve Sınavların Yapılışı

Madde 15- Yarıyıllık öğretim yapılan programlarda her ders için her yarıyılda en az bir ara sınavı; yıllık program uygulayan kurumların derslerinde yılda bir ara sınavı yapılır. Birden fazla ara sınavı yapılacak fakülte ve yüksekokullarda en az kaç ara sınavı yapılacağı, ilgili kurumun öğretim ve sınav uygulama esaslarında belirtilir.

Bir günde, ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl veya yıl için öngördüğü derslerden en çok ikisinin ara sınavları yapılabilir.

Yoğun ve sürekli olarak yapılan 1 (bir) yarıyıldan daha kısa süreli ders, uygulama ve stajlarda, ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulunun gerekçeli kararı ve Rektörün onayı ile ara sınavları yapılmayabilir.

Öğrenciler her yarıyılda veya yılda açılan ara sınavlara ve birlikte yapılması gereken diğer tüm yarıyıliçi veya yıliçi çalışmalara katılmak zorundadırlar. İlgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından kabul edilen, haklı ve geçerli bir mazereti olmaksızın herhangi bir ara sınavına, yarıyıliçi veya yıliçi çalışmasına veya final ve varsa bütünleme sınavına katılmamış olan öğrenci, o sınavdan veya o çalışmadan sıfır not almış sayılır.

Öğretim elemanları sorumlu oldukları derslerde, uygun gördükleri taktirde ara sınavlarına ek olarak ders saatleri içinde, kısa süreli bilgi yoklama (quiz) ve eskiz sınavları yapabilirler.

Bağıl değerlendirme sistemi uygulayan kurumlarda, bütünleme sınavı yapılamaz. Mutlak değerlendirme sistemi uygulayan kurumlarda ise, bütünleme sınavlarının yapılıp yapılmayacağı ilgili fakülte ve yüksekokulların Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında belirtilir.

Yarıyılsonu veya yılsonu, varsa bütünleme sınavları, Üniversite Senatosu tarafından onaylanan tarihler arasında her sınavın günü, yeri, saati ve ne şekilde (yazılı, sözlü, uygulamalı, yazılı ve sözlü, yazılı ve uygulamalı veya yazılı, sözlü ve uygulamalı) yapılacağı belirtilmek sureti ile, ilgili fakülte dekanlığı veya yüksekokul müdürlüğü tarafından düzenlenerek, fakülte ve yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sınavların başlangıcından en az 1 (bir) hafta önce öğrencilere duyurulan sınav programları uyarınca yapılır.

İlgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu onayı olmaksızın ara, yarıyılsonu veya yılsonu, varsa bütünleme sınav programlarında değişiklik yapılamaz.

Bir yarıyıl süreli bir dersin yarıyılsonu sınavı o yarıyıl, iki yarıyıl süreli bir dersin sınavları ise, ikinci yarıyıl sonunda yapılır.

Her yarıyıl veya yılsonunda yalnız o yarıyıl veya yıl derslerinin yarıyılsonu veya yılsonu sınavları açılır.

Bir ders ile uygulaması veya laboratuvarı ayrı mütalaa edilebilir. Böyle hallerde, bu Yönetmeliğin sınavlara ve onların değerlendirilmesine ilişkin hükümleri o dersin uygulamasına veya laboratuvarına ayrı ayrı uygulanabilir.

Bir dersin ara, yarıyılsonu veya yılsonu sınavları, o dersi veren öğretim elemanı tarafından, bulunmaması halinde, ilgili bölüm başkanı tarafından belirlenen öğretim elemanının sorumluluğu altında yapılır.

Bir sınavda soruların ağırlık yüzde oranları, sınavın süresi, sınavda kitap veya diğer kaynaklardan yararlanılıp yararlanılmayacağı öğrencilere sınavdan önce bildirilir.

Sınava giren öğrenciler ve sınav sorumluları tarafından imzalanan bir liste sınavın sonunda yetkili makama verilir.

Sınav sırasında öğrenciler, sınav sorumlularının her türlü uyarılarına uymak zorundadırlar. Gerektiğinde sınav sorumluları öğrencilerin oturdukları yerleri değiştirebilirler.

Her öğrenci, sınav sırasında kimlik kartını yanında bulundurmak zorundadır. Sınav sorumluları kimlik kartını yanında bulundurmayan, tanınmayan ve başka bir yol ile kimliğini belirleme imkanı da olmayan öğrenciyi, sınava almamak veya sınav salonundan çıkarmak yetkisine sahiptirler.

Sözlü sınavlar, öğretim elemanlarına ve sınavı yapılan dersin öğrencilerine açık olarak yapılır. Bu sınavların nasıl yapılacağına ilişkin diğer esaslar, 1 inci madde çerçevesi içinde düzenlenir.

 

Sınav Düzenini Bozucu Hareketler

Madde 16- Her türlü sınav, uygulama, laboratuvar, atölye, ev ödevi, yarıyıliçi veya yıliçi proje ve benzeri diğer çalışmalarda, her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, hile yapan, yapmak üzere girişimde bulunan, yapanlara yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesinden kopya çektiği sonradan anlaşılan bir öğrenci, o sınav yada çalışmadan sıfır not almış sayılır.

Sınav sırasında her ne şekilde olursa olsun, sınavın genel düzenini bozan öğrenciler, sınav salonundan çıkarılır ve o sınavdan sıfır not almış sayılırlar.

Yukarıda belirtilen hallerde ilgili öğrenciler hakkında, ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca, disiplin kovuşturması yapılır.

 

Sınav ve Yarıyıliçi veya Yıliçi Çalışma Sonuçlarının Duyurulması

Madde 17- Bir sınavın veya yarıyıliçi yada yıliçi çalışmasının sonuçları, o sınavın yapıldığı veya öğrencilerin o yarıyıliçi veya yıliçi çalışmasını ilgili öğretim elemanına teslim etmiş olmaları gereken tarihten itibaren, en geç 20 (yirmi) gün içinde olmak kaydı ile, en geç o yarıyılda veya yılda, derslerin kesildiği gün öğrencilere duyurulur. Yarıyılsonu, yılsonu ve varsa bütünleme sınavları sonuçları ancak ilgili fakülte dekanlığı veya yüksekokul müdürlüğü tarafından açıklanabilir.

Bu şartlara uyulmak kaydı ile, uygulanan eğitim-öğretimin özelliklerine göre her türlü sınav, yarıyıliçi veya yıliçi çalışmalarının değerlendirme sonuçlarının öğrencilere duyurulmasına ilişkin esaslar fakülte ve yüksekokul öğretim ve sınav uygulama esaslarında belirtilebilir.

Bir dersin yarıyılsonu veya yılsonu sınavına giren öğrencilerin başarı durumlarının, sınav evrakı ile birlikte not çizelgeleri halinde, en geç o sınav gününü izleyen kaç gün içinde fakülte dekanlıklarına ve yüksekokul müdürlüklerine sunulacağı fakülte ve yüksekokul uygulama esaslarında belirtilebilir. Bu süre 20 (yirmi) günü geçemez.

Yarıyılsonu veya yılsonu ve varsa bütünleme sınav sonuçları, öğretim ve sınav uygulama esaslarında belirtilmesi halinde, bölüm başkanlıkları kanalıyla ilgili fakülte dekanlığı veya yüksekokul müdürlüğüne gönderilir.

 

Sınav Sonucuna İtiraz

Madde 18- Bir sınavın, yarıyıliçi veya yıliçi çalışmasının sonucuna, ilanı tarihinden itibaren en çok 7 (yedi) gün içinde ve sadece maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, ilgili fakülte dekanlığına veya yüksekokul müdürlüğüne verilen bir dilekçe ile yapılır. Dekanlık veya yüksekokul müdürlüğü tarafından sınav kağıtlarında, sınav cetvellerinde veya ilgili çalışma evrakında bir maddi hata tespit edilirse, bu hata ilgili öğretim üyesinin de görüşü alındıktan sonra, fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu kararı ile düzeltilir ve ilan edilir.

Öğrenciler, öğretim üyesinin not takdirine ilişkin hata itirazında bulunamazlar.

 

Yarıyılsonu Sınavına Girebilme Şartları

Madde 19- Öğrencinin bir dersin yarıyılsonu veya yılsonu sınavına girebilmesi için, aşağıdaki şartları birlikte yerine getirmesi gerekir;

a) Teorik derslerin ve öğretim üyeleri veya elemanları tarafından sınıfta yapılan uygulamaların en az %70 (yüzde yetmiş)’ine katılmış olması,

b) Laboratuvar, proje, atölye, sınıf dışında yapılan uygulamalar ve benzeri yarıyıliçi veya yıliçi çalışmalarının en az %80 (yüzde seksen)’ine katılmış olması,

c) O derse ilişkin uygulama, laboratuvar, proje, atölye, staj, ev ödevi ve benzeri yarıyıliçi veya yıliçi çalışmalarının ve yapılan eğitim-öğretimin özelliklerinin gerektirdiği diğer çalışmaları verilen süreler içinde ve başarılı olarak yapmış olması.

Teorik derslere, uygulamalara ve laboratuvar çalışmalarına katılma oranları, her yarıyıl veya yıl için eğitim-öğretim programlarında gösterilen ilgili toplam yarıyıl veya yıl saat miktarları esas alınarak belirlenir.

Aldığı bir dersin yarıyılsonu veya yılsonu sınavına girebilmesi için gereken bu Yönetmelik ve ilgili fakülte ve yüksekokul öğretim ve sınav uygulama esaslarında belirtilebilecek diğer şartların tümünü yerine getirmemiş olan bir öğrenci, o dersi tekrarlamak zorundadır.

 

Derste Başarısızlık

Madde 20- Bir derste başarısız olan öğrenci, o dersi 19 uncu maddedeki tüm yükümlülükleri yerine getirerek tekrarlamak zorundadır.

Mutlak değerlendirme sistemi uygulayan kurumlarda, devam şartını sağladığı bir derste başarısız olan bir öğrenci, dersi tekrarlayacağı yarıyıl veya yıl için kayıt yenileme sırasında bir dilekçe ile ilgili fakülte dekanlığına veya yüksekokul müdürlüğüne bildirmesi kaydı ile; ister ise, o dersin teorik kısmına ve öğretim üyesi veya elemanı tarafından sınıfta yapılan uygulamalarına devam etmeyebilir. Ancak, bu öğrenci, o derse yeniden kaydolmak, ara sınavlarına katılmak ve 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerindeki şartları yeniden yerine getirmek zorundadır.

Yarıyılsonu veya yılsonu sınavı yapılmayan, uygulama ağırlıklı derslerde ve laboratuvar derslerinde başarısız olan öğrenciler, bu dersleri tümü ile tekrarlamak ve devam etmek zorundadırlar.

Bu hükümlerin uygulanması ile ilgili eğitim-öğretimin özelliklerinin gerektirdiği her türlü diğer esaslar, fakülte ve yüksekokul öğretim ve sınav uygulama esaslarında belirtilebilir.

Bu fıkra hükümleri, Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerine uygulanmaz.

 

Kabul Edilebilir Bir Mazeret Nedeni ile Sınava Girememe

Madde 21- Esasları bu Yönetmelikte belirtilen ve ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazeret nedeni ile, bir dersin ara sınavına girememiş olan öğrenciler için, bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının hangi tarihte, nerede ve ne şekilde yapılacağını ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tespit ve ilan eder.

Açılan bir mazeret sınavı için tekrar bir mazeret sınavı açılmaz.

Esasları bu Yönetmelikte belirtilen, ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazeret nedeni ile, bir dersin yarıyılsonu veya yılsonu sınavına girememiş olan bir öğrenci için, mazeret sınavı açılmaz. Bu öğrenciler, saklı tutulan sınav haklarını sınavına giremedikleri derslerin sınavlarının açıldığı ilk sınav döneminde kullanmak zorunda olup, bu derslere bağlı dersleri alamazlar. Ancak, ülkemizi yurtdışında temsil eden milli sporcu öğrencilere yarışmalar veya yarışmalara yönelik kamp sürelerinde katılamadıkları final ve bütünleme sınavları için, Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilebilir. Bağıl değerlendirme sistemi uygulanan kurumlarda, mazereti nedeniyle yarıyılsonu veya yılsonu sınav hakkı saklı tutulan öğrenciler, bu sınav haklarını, dersin açıldığı ilk dönemde ara sınavlara da girerek kullanmak zorunda olup, başaramadıkları derslere bağlı dersleri alamazlar. Kabul edilen bir mazereti nedeniyle, yarıyılsonu veya yılsonu sınav hakkı saklı tutulan öğrencilerin bu dersleri yarıyıl not ortalaması (YNO) ve genel not ortalaması (GNO) hesabında dikkate alınmaz.

İlgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti olmaksızın bir dersin ara, yarıyılsonu veya yılsonu, varsa bütünleme sınavına girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavda sıfır not almış sayılır.

 

Sınıf veya Ders Geçme

Madde 22- Fakülte ve yüksekokullar “sınıf geçme” veya “ders geçme” sistemleri ile eğitim-öğretim yapabilirler.

“Sınıf geçme” sistemi ile öğretim yapan fakülte ve yüksekokullarda herhangi bir sınıfa ait eğitim-öğretim programında belirlenen sayıdaki dersten başarısız olan bir öğrenci, bir sonraki öğretim yılında, bir üst sınıfın eğitim-öğretim programından hiç bir ders alamaz.

“Ders geçme” sistemi ile öğretim yapan, fakülte ve yüksekokullarda bir öğretim yılına ait eğitim-öğretim programında başarılmamış olan dersler, bir sonraki öğretim yılında öncelikle tekrarlanır. Önşart kuralına uymak kaydı ile, artan zamanda eğitim-öğretim ve haftalık ders programlarına uygun olarak, öğrencinin derslere devam etme zorunluluğunu aksatmayacak şekilde hangi dersleri alabileceği, ilgili fakülte ve yüksekokulların yönetim kurulları tarafından belirlenir. Bu gibi hallerde, öğrencinin tekrarlamak zorunda olduğu derslerin çokluğu veya haftalık ders programlarında yeni alacağı derslerin tekrarlayacağı dersler ile çakışması nedenleri ile, yazılacağı yarıyıl veya yıl programındaki derslerin bir kısmını veya tümünü alamaması, o öğrenci için, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 44 üncü maddesinde belirtilen sürelerin işlemesini engellemez.

Dokuz Eylül Üniversitesinde mutlak ve bağıl değerlendirme sistemi olmak üzere, iki sistem uygulanır. Her fakülte ve yüksekokul, hangi değerlendirme sistemini uygulayacağını öğretim ve sınav uygulama esaslarında belirtir.

Bağıl değerlendirme sistemini uygulayan fakülte ve yüksekokullarda öğrencinin daha önce almadığı derslere kaydolabilmesi için, ikinci ve daha sonraki yarıyıllar sonu itibari ile en az 1.80 genel not ortalamasını tutturmuş olması gerekir.

Yarıyıl not ortalaması (YNO), öğrencinin ilgili yarıyılda kayıtlandığı derslerin kredi saatlerinin 23 üncü maddede belirtilen ders notu katsayıları ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının, o yarıyıldaki toplam kredi saatine bölünmesi sureti ile hesaplanır.

Genel not ortalaması (GNO), öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere, öğretiminin başladığı zamandan o güne kadar kayıtlandığı tüm derslerin kredi saatlerinin 23 üncü maddede belirtilen ders notu katsayıları ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının, toplam kredi saatine bölünmesi sureti ile hesaplanır.

Genel not ortalaması (GNO) ve yarıyıl not ortalaması (YNO) hesabında yalnız kayıtlanılan dersler esas alınır; alt yarıyıllardan alınamayan dersler dikkate alınmaz. Tekrarlanan dersler için, o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır. Ortalamaların hesabında virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Buna göre her yarıyılda FF ve FD notu alınan dersler, eğer ders açılıyor ise bir sonraki yarıyıl veya ders açılmıyorsa bir sonraki öğretim yılında öncelikle tekrarlanır. Ayrıca, 1.80 genel not ortalama barajını aşamamış öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmedikçe daha önce almadığı dersleri alamazlar. Bu öğrencilerin genel not ortalamalarını öngörülen değere yükseltmek için, öncelikle FF veya FD aldıkları dersleri tekrarlamaları gerekir.

Yeniden alınan veya tekrarlanan derslerden alınan en son not, geçme notudur. Azami ders yüküne ek olarak iki dersi geçmemek üzere ders alınıp alınmayacağı ve koşulları öğretim ve sınav uygulama esaslarında ayrıca belirtilir.

 

Ders Notları ve Başarı Durumu

Madde 23- Bağıl değerlendirme sistemini uygulayan fakülte ve yüksekokullarda bir öğrencinin bir dersten başarı notu, o derse ait yarıyıliçi çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi ve yarıyılsonu sınavında aldığı not, birlikte değerlendirilerek sınıfın başarı düzeyine göre belirlenir. Bağıl değerlendirme olarak anılacak bu değerlendirme, dersi veren öğretim elemanı tarafından, notların istatistiksel dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak yapılır. Bağıl değerlendirme sonunda her öğrenciye, dersi veren öğretim elemanı tarafından, başarı derecesini belirten harflerle ifade edilen başarı notu, takdir olunarak verilir. Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

         

Puan

Yarıyıl Ders Notu

Katsayı

90-100

AA

4.00

85-89

BA

3.50

80-84

BB

3.00

75-79

CB

2.50

70-74

CC

2.00

65-69

DC

1.50

60-64

DD

1.00

50-59

FD

0.50

49 ve aşağısı

FF

0.00

Ortalamaya Katılmayan Notlar

Y- Yetersiz

B- Başarılı

Geçici Notlar

D- Devamsız

E- Eksik

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC) notlarından birisini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan (DC), (DD) notları, o dersin “şartlı” olarak başarıldığını belirtir.

(D) Notu, derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için, sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür.

(B) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

(Y) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen öğrencilere verilir.

(E) notu, yarıyıl içinde başarılı olduğu halde, ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten (E) notu aldığı taktirde notların ilgili Fakülte Dekanlığı ve Yüksekokul Müdürlüğüne teslimi tarihinden itibaren, bir ay içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde, (E) notu (FF) notu haline dönüşür.

Son Güncelleme ( Perşembe, 11 Ocak 2007 20:01 )  


Güncel Duyurular