Staj Yönergesi


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

STAJ YÖNERGESİ

 

 

I.    AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1. Bu yönerge, Fakülte Staj Yönergesi’ne paralel olarak ve yalnızca Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerine yönelik hazırlanmıştır.

 

Madde 2. Öğrenci stajınıFakülte Staj Komisyonu’nca sağlanan ve Bölüm Staj Komisyonu’nca konu olarak uygunluğu onaylanan staj yerinde yapar.

 

Madde 3. Fakülte Staj Komisyonu tarafından sağlanan staj yerleri, bahar yarıyılı bitiminden önce madde 4’deki hususlar gözönüne alınarak öğrencilere dağıtılır. Sağlanan staj yerlerinin yetersiz kalması durumunda, öğrenciler, işyeri hakkında yeterli düzeyde bilgi vermeleri ve işyeri yetkililerince staj yapmak üzere kabul edildiklerini belgelemeleri halinde, kendi bulacağı resmi ya da özel bir staj yerinde, Bölüm Staj Komisyonu’nun onayı ile staj yapabilirler.

 

II. STAJ YERLERİ VE SÜRELERİ

Madde 4. Fakülte dışında yaptırılan stajlar aşağıda belirtilen staj yerlerinde (yurtiçi veya yurtdışı) yapılır:

a) Bilgisayar Yazılımı geliştiren müesseseler, 

b) Bilgisayar Donanımı geliştiren müesseseler,

c) Elektronik Tasarım üzerine çalışan müesseseler,

d) Bilgisayar Ağları ile ilgili müesseseler,

e) Internet ile ilgili müesseseler,

f) Burada belirtilmeyen, ancak Bilgisayar Mühendisliği eğitimi ile ilgili olduğu Bölüm Staj Komisyonu’nca onaylanan alanlar.

 

Madde 5. Toplam staj süresi en az 12 iş haftasıdır. Öğrenci, bu stajın en az dört iş haftasını Bilgisayar Yazılımı geliştiren veya kullanan, en az iki iş haftasını da Bilgisayar Donanımı geliştiren, Internet ve Bilgisayar Ağları ile ilgili müesseseler, veya bu müesseselerin ilgili bölümlerinde yapmak zorundadır. Madde 4’de anılan çalışma alanlarının birden fazlasını içeren müesseselerde staj yapan öğrenci, stajını tüm çalışma alanlarını tanıyacak şekilde programlamak ve staj sonunda ilgili her birime ilişkin işyeri sorumlusunun onayını almak zorundadır.

 

Madde 6. Sağlanan staj yerlerinin yeterli olmaması durumunda, Bölüm adına yürütülen projelerin Bölüm içi ve dışı hizmetlerinde de, Bölüm Staj Komisyonu’nun onayı ile staj yapılabilir. Bu durumda proje yöneticisi aynı zamanda öğrencinin staj yöneticisidir.

 

III. ÖĞRENCİ SORUMLULUĞU

Madde 7. Stajlar, normal olarak bahar yarıyılı bitiminden kış yarıyılı başlangıcına kadar olan süre içerisinde yapılır. Ancak devam zorunluluğu olmayan öğrenci, kendi olanakları ile uygun staj yeri temin ederek, danışmanının oluru ve Bölüm Staj Komisyonu’nun onayı ile yarıyıl süresi içinde de stajını yapabilir. Bölüm Staj Komisyonu bu öğrencilere olanaklar ölçüsünde staj yeri bulma konusunda yardımcı olabilir.

 

Madde 8. Öğrenci, Bölüm Staj Komisyonu tarafından kendisine sağlanan staj yerine gitmek zorundadır. Staj yerine gitmeyen ve mazeretini kanıtlayamayan öğrenciye, bir sonraki dönemde staj yeri verilmez. Dağıtılmış olan staj yerleri önemli bir mazeret olmadıkça değiştirilmez, bu konuda öğrencinin danışmanının önerisi ve Bölüm Staj Komisyonu’nun onayı gerekir.

 

Madde 9. Staj yapacak öğrenci, staj yerini ve staj sürelerini belirten Staj Bilgi Formu’nu, İç Danışman ve Dış Danışman’a imzalatarak Bölüm Staj Komisyonu’na teslim eder. Staj yeri ve süresinin Bölüm Staj Komisyonu tarafından onaylanmasını takiben Staj Bilgi Formu Dekanlığa gönderilir. Dekanlık tarafından Staj Bilgi Formu’ndaki bilgiler kapsamında, staj yapacak öğrenci için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sğalık Sigortası kapsamında “iş kazası ve meslek hastalığı” sigortası yapılarak Staj Bilgi Formu onaylanır. Öğrencinin 5510 sayılı Kanun kapsamındaki zorunlu sigortasının Fakülte tarafından yaptırılabilmesi için öğrencinin Sosyal Güvenlik Kurumu’nda aktif kayıtlı olmaması gerekir. Herhangi bir işyerinde sigortalı göründüğü (aktif kayıtlı olduğu) için Fakülte tarafından “iş kazası ve meslek hastalığı” sigortası yaptırılamayan öğrencilerin bu durumları Staj Bilgi Formu’nda belirtilir.

Staj yeri belirlenen öğrenci Staj Bilgi Formu, Staj Sicil Formu, Staj Raporu Kapak sayfasını ve isteniyorsa her kurum için gerekli olan özel belgeleri ilgili makamlardan sağlamak ve en kısa zamanda stajına başlamak zorundadır.

 

Madde 10. Öğrenci stajı esnasında staj defterine pratikte öğrendiklerini gerekli şekil ve şemaları içerecek şekilde ayrıntılı olarak işlemek ve staj sorumlusuna imzalatıp müesseseye mühürletmek zorundadır. Staj defterinin doldurulmasında o iş yerine ait raporlar gerektiğinde kullanılabilir, ancak öğrencinin pratikte gördükleri ile teorik bilgileri arasındaki ilişkilere ait yorumlamalara ağırlık verilecektir.

 

Madde 11. Yaz döneminde staj yapan öğrenci, staj defterini güz yarıyılının başlamasından itibaren en geç 4 hafta içerisinde Bölüm Staj Komisyonu’na teslim etmek zorundadır.

 

Madde 12. Bir işyerinde staj yapan öğrenciye doğrudan doğruya iş ve görev veren ve onu denetleyen kişi o öğrencinin staj yöneticisidir. Staja giden her öğrenci, stajını bu yönerge, Fakülte Staj Yönergesi, Fakülte Staj Komisyonu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları çerçevesi içinde ve işyeri staj yöneticisi tarafından belirlenen çalışma program ve esaslarına uygun olarak yapmak zorundadır.

 

IV. İŞYERİ SORUMLULUĞU

Madde 13. Staj yapan her öğrenci, staj yaptığı işyerinin çalışma ve güvenlik kurallarına, düzen ve disiplinine uymak ve işyerinde kullandığı her türlü mekan, alet, malzeme, makine, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğacak her türlü sorumluluk öğrenciye aittir. Bu durumda olan bir öğrenci hakkında ayrıca, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca işlem yapılır.

 

V. STAJ İÇERİĞİ

Madde 14. Öğrenci, staj yaptığı müessesede aşağıdaki asgari bilgileri edinmek zorundadır.

a)    Müessesenin yaptığı iş, yapısal organizasyonu, bu organizasyon içinde Bilgisayar Merkezi’nin veya bilgisayarla ilgili birimin yeri,

b)   Bilgisayarın müessese içinde kullanım yerleri,

c)    Yazılım öncesi analiz ve tasarım işlemlerinin yapıldığı bölümlerde bulunularak bu çalışmaların nasıl yapıldığının incelenmesi ve analiz çalışmalarına katılınması vb.,

d)   Kullanılan yazılımın tanınması ve etkin olarak işletebilecek duruma gelinmesi,

e)    Müessesenin projeleri içinde ayrılan zamana uygun örnek proje yazılımının gerçekleştirilmesi,

f)    Kurulan bilgisayar ağlarının donanım ve yapısal özelliklerinin araştırılması, ağ üzerinde bulunan bilgisayar ve diğer cihazların incelenmesi ve kullanım amaçlarının açıklanması,

 

VI.DENETİM

Madde 15. Öğrenci, stajı sırasında Bölüm Staj Komisyonu üyeleri ve/veya ilgili Bölüm Başkanlıkları tarafından görevlendirilecek öğretim elemanları tarafından staj yaptığı işyerinde denetlenebilir. Bu denetleme işlemi sırasında öğrenci, o ana kadar yaptığı tüm çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgi vermek zorundadır. Denetleme sonuçları stajın genel değerlendirilmesi sırasında dikkate alınır. Denetleme raporlarının incelenmesi sonucunda çalışmaları yetersiz görülen öğrencilerin stajları, ilgili Bölüm Staj Komisyonu’nun önerisi ve Fakülte Staj Komisyonu’nun kararı ile tamamen veya kısmen geçersiz sayılabilir.

 

VII.DEĞERLENDİRME

Madde 16. Stajların değerlendirilmesi Bölüm Staj Komisyonu tarafından yapılır. Komisyon gerektiğinde öğrenciyi staj çalışmaları ile ilgil olarak mülakata çağırabilir. Bu değerlendirmede öğrencinin sicil fişi, staj süresi, disiplin kurallarına uyma durumu, yaptığı stajın ve staj raporunun ne derecede gayretle ve pratiğe yönelik olarak hazırlanmış olduğu dikkate alınır. Birbiri ile kopya edilmiş, salt işyerindeki hazır raporlarla doldurulmuş ve işyerinden yeterli puan alamamış öğrencilerin stajları kısmen veya tamamen reddedilir.

 

VIII. STAJ UYGULAMA İŞLEMLERİ

Madde 17. Bölüm staj uygulama işlemleri aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülür:

a)  Staj yeri belirlenen öğrenci için 2(iki) nüsha “Öğrenci Staj Sicil Formu” doldurulur, Staj Raporu Kapak Sayfası ile beraber Bölüm Staj Komisyonu tarafından onaylanarak ilgili kuruma gönderilir veya imza karşılığı öğrenciye elden verilir.

b)  Staj yeri sağlayan kuruluşların öğrencilerden istediği gerekli belgeler öğrenci tarafından temin edilir.

c)  Staj sonrasında, staj defteri ve Staj Sicil Formu’nun değerlendirilmesinden sonra öğrenci için “Staj Değerlendirme Formu” doldurulur. Öğrencinin zorunlu stajlarını tamamlamasından sonra, Staj Değerlendirme Formu’na Staj Sicil Formları eklenerek Fakülte Staj Komisyonu’na gönderilir.

 

IX. YÜRÜTME

Madde 18. Bu Staj Yönergesi’ni Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı yürütür.