Staj Yönergesi


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ-MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

 I. AMAÇ ve KAPSAM

Madde 1. Bu yönerge, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans programında staj yapma zorunluluğu bulunan öğrencilerin yurt içi ve yurt dışındaki iş yerlerinde yapacakları stajlarla ilgili usul ve esasları kapsamaktadır. 

Madde 2. Bu yönergede belirtilmeyen diğer hususlarda, DEÜ Üniversite Senatosu’nun 13.09.2017 tarihli 477 sayılı toplantı kararında kabul edilerek yürürlüğe girilen “Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Staj Yönergesi”nin ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

II. STAJ YERLERİ VE SÜRELERİ

Madde 3. Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye aittir. Öğrenci stajını Fakülte Staj Komisyonu’nca sağlanan ve Bölüm Staj Komisyonu’nca konu olarak uygunluğu onaylanan staj yerinde yapar.

Madde 4. Fakülte Staj Komisyonu tarafından sağlanan staj yerleri, bahar yarıyılı bitiminden önce Madde 5’teki hususlar göz önüne alınarak öğrencilere dağıtılır. Sağlanan staj yerlerinin yetersiz kalması durumunda, öğrenciler, işyeri hakkında yeterli düzeyde bilgi vermeleri ve işyeri yetkililerince staj yapmak üzere kabul edildiklerini belgelemeleri halinde, kendi bulacağı resmi ya da özel bir staj yerinde, Bölüm Staj Komisyonu’nun onayı ile staj yapabilirler.

Madde 5. Fakülte dışında yaptırılan stajlar aşağıda belirtilen staj yerlerinde (yurtiçi veya yurtdışı) yapılır:

a) Bilgisayar Yazılımı geliştiren kurum/kuruluşlar,

b) Bilgisayar Donanımı geliştiren kurum/kuruluşlar,

c) Elektronik Tasarım üzerine çalışan kurum/kuruluşlar,

d) Bilgisayar Ağları ile ilgili kurum/kuruluşlar,

e) İnternet ile ilgili kurum/kuruluşlar,

f) Burada belirtilmeyen, ancak Bilgisayar Mühendisliği eğitimi ile ilgili olduğu Bölüm Staj Komisyonu’nca onaylanan alanlar.

Madde 6.

a) Toplam staj süresi en az 12 iş haftasıdır. Öğrenci, bu stajın en az dört iş haftasını Bilgisayar Yazılımı geliştiren veya kullanan, en az iki iş haftasını da Bilgisayar Donanımı geliştiren, İnternet ve Bilgisayar Ağları ile ilgili kurum ve kuruluşlar veya onların ilgili bölümlerinde yapmak zorundadır.

b) Staj programlarında bir hafta 5 iş günü olarak kabul edilir. Cumartesi günü çalışan iş yerlerinde cumartesi günü de iş günü olarak kabul edilir.

c) Resmi ve dini bayram günleri iş günü olarak kabul edilmez.

d) Stajlar Akademik takvim göz önüne alınarak ilgili birim yönetim kurulunca belirlenen günden itibaren başlar.

e) Yaz öğretimi programında ders alan öğrencilerin staj dönemleri, yaz öğretimi bittikten sonra başlar.

f) Stajlar Bölüm/Birim Staj Komisyonu tarafından belirlenen süreler içerisinde kesintisiz olarak tamamlanır.

g) Normal öğrenim süresi içinde stajlarını tamamlamayan, ancak derslere devam koşulunu yerine getiren veya staja başvurduğu dönemdeki tüm derslerini başarmış veya yalnız sınavlara girmek üzere beklemeli duruma düşen öğrenciler yapamadıkları stajlarını normal eğitim-öğretim yarıyılları içinde de yapabilirler.

h) Staja devam zorunludur. Geçerli mazeretler nedeniyle staja devam edilmeyen günler telafi edilir. Kurum/Kuruluş staj yetkilisi staja devam etmeyen öğrencinin stajını sonlandırarak durumu ilgili Fakülte(Bölüm) staj komisyonuna, Staj Ayrılış Formu’nu doldurarak bildirir. Bu durumdaki öğrenci başarısız olduğu stajı yenilemek zorundadır.

i) Mazeretli/Mazeretsiz devamsızlık süresi kadar iş günü staj süresine eklenir. Bu durumdaki öğrencinin başvurusu üzerine eksik günleri için ek sigorta işlemi yapılır. Ancak sigorta gideri öğrenci tarafından karşılanır.

j) Madde 5’de anılan çalışma alanlarının birden fazlasını içeren kurum/kuruluşlarda staj yapan öğrenci, stajını tüm çalışma alanlarını tanıyacak şekilde programlamak ve staj sonunda ilgili her birime ilişkin iş yeri sorumlusunun onayını almak zorundadır.

Madde 7. Sağlanan staj yerlerinin yeterli olmaması durumunda, Bölüm adına yürütülen projelerin Bölüm içi ve dışı hizmetlerinde de, Bölüm Staj Komisyonu’nun onayı ile staj yapılabilir. Bu durumda proje yöneticisi aynı zamanda öğrencinin staj yöneticisidir.

Madde 8. Öğrenci, Bölüm Staj Komisyonu tarafından kendisine sağlanan staj yerine gitmek zorundadır. Staj yerine gitmeyen ve mazeretini kanıtlayamayan öğrenciye, bir sonraki dönemde staj yeri verilmez. Dağıtılmış olan staj yerleri önemli bir mazeret olmadıkça değiştirilmez, bu konuda öğrencinin danışmanının önerisi ve Bölüm Staj Komisyonu’nun onayı gerekir.

Madde 9.

a) Staja başvuracak öğrenci Bölüm Staj Komisyonu tarafından ilan edilen tarihlerde ve Öğrenci Staj Yönergesinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak staj başvurusunu yapar.

b) Staj yapılacak kurum/ kuruluşa verilmek üzere “Öğrenci Staj Başvuru ve Kabul Formu”’nu bilgisayar ortamında üç (3) nüsha olarak doldurur, Bölüm Staj Komisyonu Başkanı veya Üyelerinin birinin imzası sonrası “Öğrenci Staj Başvuru ve Kabul Formu”nu staj yapacağı kurum/kuruluşa onaylatır.

c) Staj yapılacak kurum/kuruluşa onaylatılan “Öğrenci Staj Başvuru ve Kabul Formu” ile Bölüm Staj Komisyonuna başvurarak staj yeri uygunluğu için onay alır.

d) Bölüm staj komisyonundan staj yeri uygunluğu için onay alınması sonrası, staj yapılacak kurum /kuruluş ve bölüm staj komisyonu tarafından onaylanmış “Öğrenci Staj Başvuru ve Kabul Formu”nun bir kopyası, staj başlama tarihinden en az yedi gün öncesinde; Bölüm Başkanlığı tarafından liste halinde Öğrenci İşleri Birimine teslim edilir ve SGK girişlerinin yapılması sağlanır.

e) Onaylı formların bir tanesi Öğrenci İşleri Birimi’ne, bir tanesi Bölüm Staj Komisyonuna, bir tanesi de staj yapılacak kurum/kuruluşa teslim edilir.

f) Staj formları öğrenci işleri tarafından onaylandıktan sonra öğrenciye staj faaliyetlerini raporlayabilmesi için bir staj defteri teslim edilir.

g) Staj yapılacak kurum tarafından talep edilen tüm belgeleri, süresinde ve standartlara uygun şekilde temin ederek zamanında kuruma teslim etmek öğrencinin sorumluluğundadır.

Madde 10. Öğrenci stajı esnasında staj defterine pratikte öğrendiklerini gerekli şekil ve şemaları içerecek şekilde ayrıntılı olarak işlemek ve staj sorumlusuna imzalatıp müesseseye mühürletmek zorundadır. Staj defterinin doldurulmasında o iş yerine ait raporlar gerektiğinde kullanılabilir, ancak öğrencinin pratikte gördükleri ile teorik bilgileri arasındaki ilişkilere ait yorumlamalara ağırlık verilecektir.

Madde 11.

a) Öğrenci, staj süresinin bitimini takip eden öğretim yarıyıllarının ilk otuz (30) gününe kadar, verilen programa uygun ve günlük olarak doldurulan staj defterini, her sayfasını çalıştığı işyeri yetkilisine onaylattıktan sonra Bölüm/Birim Staj Komisyonu’na teslim eder.

b) Staj Komisyonu kendisine teslim edilen staj defterleri ile ilgili tüm belgeleri inceler ve değerlendirir. Değerlendirme, Bölüm/Birim Staj Komisyonu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

c) Staj defterinde düzeltme istenen öğrenci, en geç bir ay içinde istenen düzeltmeyi gerçekleştirmek zorundadır. Aksi takdirde stajı reddedilmiş sayılır. Ret gerekçesi öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

d) Öğrencinin staj değerlendirme sonucuna itiraz etmesi halinde Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre konunun sonuçlandırılmasında fakülte yönetim kurulu yetkilidir.

e) Yatay/dikey geçiş yoluyla veya Merkezi yerleştirme ile Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’ne kayıt yaptıran ve daha önce eğitim aldıkları kurumda yapmış oldukları stajları tamamen veya kısmen uygun bulunmayan öğrenciler de stajlarını tamamlamak zorundadır.

f) Yatay veya dikey geçiş yoluyla Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne gelen öğrencilerin yapmış oldukları staj çalışmalarını saydırabilmeleri için geldikleri kurumlardan üzerinde Adı-Soyadı, Staj yapılan yer, Staj türü (Yazılım/Donanım), Tarih, Süre ve Staj sonucu bilgilerinin açık bir şekilde belirtildiği onaylı belgeler ile Staj Komisyonuna başvurmaları gerekmektedir. Komisyonun yapacağı değerlendirme sonucu ve Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile öğrencinin yapmış olduğu onaylanmış staj çalışmaları yapılan süresi kadar staj çalışmasından muaf tutulabilir.

Madde 12. Bir işyerinde staj yapan öğrenciye doğrudan doğruya iş ve görev veren ve onu denetleyen kişi o öğrencinin staj yöneticisidir. Staja giden her öğrenci, stajını bu yönerge, Fakülte Staj Yönergesi, Fakülte Staj Komisyonu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları çerçevesi içinde ve işyeri staj yöneticisi tarafından belirlenen çalışma program ve esaslarına uygun olarak yapmak zorundadır.

Madde 13. Staj yapan her öğrenci, staj yaptığı işyerinin çalışma ve güvenlik kurallarına, düzen ve disiplinine uymak ve işyerinde kullandığı her türlü mekân, alet, malzeme, makine, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğacak her türlü sorumluluk öğrenciye aittir. Bu durumda olan bir öğrenci hakkında ayrıca, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca işlem yapılır.

III. STAJ İÇERİĞİ

Madde 14. Öğrenci, staj yaptığı kurum/kuruluşta aşağıdaki asgari bilgileri edinmek zorundadır.

a) Kurum veya kuruluşun yaptığı iş, yapısal organizasyonu, bu organizasyon içinde Bilgisayar Merkezi’nin veya bilgisayarla ilgili birimin yeri,

b) Bilgisayarın kurum veya kuruluş içinde kullanım yerleri,

c) Yazılım öncesi analiz ve tasarım işlemlerinin yapıldığı bölümlerde bulunularak bu çalışmaların nasıl yapıldığının incelenmesi ve analiz çalışmalarına katılınması vb.

d) Kullanılan yazılımın tanınması ve etkin olarak işletebilecek duruma gelinmesi,

e) Kurum veya kuruluşun projeleri içinde ayrılan zamana uygun örnek proje yazılımının gerçekleştirilmesi,

f) Kurulan bilgisayar ağlarının donanım ve yapısal özelliklerinin araştırılması, ağ üzerinde bulunan bilgisayar ve diğer cihazların incelenmesi ve kullanım amaçlarının açıklanması.

IV. DENETİM

Madde 15. Öğrenci, stajı sırasında Bölüm Staj Komisyonu üyeleri ve/veya ilgili Bölüm Başkanlıkları tarafından görevlendirilecek öğretim elemanları tarafından staj yaptığı işyerinde denetlenebilir. Bu denetleme işlemi sırasında öğrenci, o ana kadar yaptığı tüm çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgi vermek zorundadır. Denetleme sonuçları stajın genel değerlendirilmesi sırasında dikkate alınır. Denetleme raporlarının incelenmesi sonucunda çalışmaları yetersiz görülen öğrencilerin stajları, ilgili Bölüm Staj Komisyonu’nun önerisi ve Fakülte Staj Komisyonu’nun kararı ile tamamen veya kısmen geçersiz sayılabilir.

Madde 16.

a) Öğrenci staj süresinin bitimini takip eden 10 iş günü içinde verilen programa uygun ve günlük olarak doldurulan staj defterini her sayfasını çalıştığı iş yeri yetkilisine imzalattıktan sonra Bölüm Komisyonuna teslim eder.

b) Staj komisyonu kendisine teslim edilen staj defterleri ile ilgili tüm belgeleri inceler ve değerlendirir. Değerlendirme bölüm staj komisyonu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

c) Staj defterinde düzeltme istenen öğrenci en geç bir ay içinde düzeltmeyi gerçekleştirmek zorundadır. Aksi takdirde stajı reddedilmiş sayılır. Ret gerekçesi öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

d) Öğrencinin staj değerlendirilmesi sonucuna itiraz etmesi halinde Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre konunun sonuçlandırılmasında Fakülte Yönetim Kurulu yetkilidir.

e) Yatay/Dikey Geçiş yoluyla veya Merkezi Yerleştirme ile Dokuz Eylül Üniversitesi’ne kayıt yaptıran ve daha önce eğitim aldıkları kurumda yapmış oldukları stajları tamamen veya kısmen uygun bulunmayan öğrenciler de stajlarını tamamlamak zorundadır.

f) Üniversitemize Yatay Geçiş ve Dikey Geçiş yoluyla gelen öğrencilerin geldikleri kurumda yapmış oldukları staj çalışmalarını saydırabilmeleri için bu kurumdan almış oldukları ve üzerinde Adı – Soyadı, Staj Yapılan Yer, Tarih, Süre ve Staj Sonucu bilgilerinin açık bir şekilde belirtildiği imzalı ve onaylı bir belge ile Staj Komisyonuna başvurması gerekmektedir. Komisyonun yapacağı değerlendirme sonucu ve ilgili Fakülte Yönetim Kururu Kararı ile öğrenci geldiği kurumdan yapmış olduğu onaylanmış staj çalışmaları süresi kadar staj çalışmasından muaf tutulabilir.

g) Öğrenciler, staj yaptıkları kurum ve kuruluşların çalışma, iş koşulları ile disiplin ve iş emniyetine ilişkin kural ve talimatlarını yerine getirmek zorundadır.

h) Stajların değerlendirilmesi Bölüm Staj Komisyonu tarafından yapılır. Komisyon gerektiğinde öğrenciyi staj çalışmaları ile ilgili olarak mülakata çağırabilir. Bu değerlendirmede öğrencinin sicil fişi, staj süresi, disiplin kurallarına uyma durumu, yaptığı stajın ve staj raporunun ne derecede gayretle ve pratiğe yönelik olarak hazırlanmış olduğu dikkate alınır. Birbiri ile kopya edilmiş, salt işyerindeki hazır raporlarla doldurulmuş ve işyerinden yeterli puan alamamış öğrencilerin stajları kısmen veya tamamen reddedilir.

Madde 17. Bu Staj Yönergesi yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı tarafından yürütülür.


Güncel Duyurular