Lisans Eğitim Amaçları


  • Bilgi sistemlerinin yaşam döngüsünün tüm aşamalarını etkin bir şekilde yerine getirebilecek bilgi ve beceriyi kazandırmak.
  • Analiz ve modelleme becerisi ile fikri ürüne çevirirken temel bilimlerdeki birikimini kullanabilme yeteneğini kazandırmak.
  • Bilişim sektörünün gereksinim duyduğu, güncel teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilen, çözüm odaklı, takım çalışmasına yatkın, etkin iletişim kurma becerilerine sahip bilgisayar mühendislerinin yetiştirilmesini sağlamak.
  • Bilişim problemlerini algılayıp disiplinler arası takımlar içinde mesleki birikimini kullanabilme becerisi kazandırmak.
  • Mesleğini yerine getirirken almış olduğu kararların ve yapmış olduğu eylemlerin doğurabileceği sonuçları çok boyutlu düşünebilen, toplumsal kaygıya sahip ve etik değerlere saygılı bilgisayar mühendisleri yetiştirmek. 
  • Yaşam boyu öğrenme farkındalığına sahip olarak bilgisini güncel tutabilen, yorumlama, sorgulama ve araştırma yeteneğine sahip bireyler yetiştirmek

Güncel Duyurular