Lisans Program Çıktıları


PÇ1. Matematik, fen bilimleri, hesaplama ve bilgisayar mühendisliği konularında kuramsal/ uygulamalı bilgilere ve yeterli altyapıya sahiptir.
PÇ2. Karmaşık bilişim problemlerini fark etme, tanımlama, formüle etme ve çözme bilgi ve becerisine sahiptir. Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahiptir.
PÇ3. Gereksinimleri belirlemeye yönelik olarak karmaşık bir sistemi, sistem parçasını ya da süreci gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında analiz eder, alternatifleri mühendislik yöntemlerini kullanarak kıyaslar, en uygun çözümü tasarlar.
PÇ4. Tasarımın gerçekleştirilmesi için tüm kaynakların verimli kullanılması, modern teknik ve araçların geliştirilmesi, seçilmesi ve kullanılması becerisine sahiptir. Süreç içerisinde deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahiptir.
PÇ5. Disiplin içi ve disiplinler arası projelerde bireysel, takım üyesi veya takım lideri olarak etkin ve sonuç odaklı çalışır. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi hakkında bilgi sahibidir
PÇ6. Bir konuya yönelik olarak global kaynak araştırmalarını yapar, verimli bir şekilde değerlendirir ve kullanır.
PÇ7. Yaşam boyu öğrenmenin ve kişisel gelişimin sürekli farkındalığı ile bilişim teknolojilerindeki güncel gelişmeleri izler. Yenilikleri takip eder, kendini sürekli yeniler, girişimcidir.
PÇ8. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır, etkin sunum yapar. Etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar. İngilizce ve Türkçe kullanarak bilişim alanındaki bilgileri izler, yorumlar ve teknik doküman hazırlar.
PÇ9. Bilişim uygulamalarının; kurumsal, toplumsal ve evrensel boyutlarda; sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki sonuçlarını göz önünde tutar, çağın bilişim problemleri hakkında bilgi sahibidir, sorumluluğunun bilincindedir. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.
PÇ10. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir, bilişim hukuku temel prensiplerini anlar, değerlendirir ve mesleki çalışmalarına uygular. Bilişim uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

 

Temel Alan Yeterlilikleri ve Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

 

TYYÇ Bilgisayar Temel Alanı Yeterlilikleri

6. Düzey (LİSANS Eğitimi)

Program Çıktıları

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

 

BİLGİ
-Kuramsal
-Olgusal

– Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X

                 
 

BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı

– Bilişim ve/veya bilgisayar bilimleri problemlerini saptar, tanımlar ve modeller; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

 

X

X

             
 

– Bilişim ve/veya bilgisayar bilimleri problemlerinin tanımlarını ve ilk çözümlerini elde etmek amacı ile etkileşimli deneysel ortamlar tasarlar, uygular ve bu ortamları değerlendirir.

 

X

X

             

– Bilgisayar tabanlı sistemlerde yaşam çevriminin tüm aşamalarını gerçekleştirir.

     

X

           

– Hesaplama, matematik ve kuramsal bilgisayar bilimleri bilgileri ile bilgi ve iletişim teknolojilerini, bilişim ve/ya bilgisayar bilimleri problemlerinin çözümleri için seçer ve kullanır.

 

X

     

X

       

Y

E

T

K

İ

N

L

İ

K

L

E

R

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

– Bireysel olarak veya çok disiplinli takımlarda etkin çalışır.

       

X

         

Öğrenme Yetkinliği

– Sürekli mesleki gelişimin gerekliliği bilinci ile bilişim ve/veya bilgisayar bilimleri, bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili güncel gelişmeleri izler.

         

X

X

     

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

– Sözlü ve yazılı iletişim kurar, en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

             

X

   

– Bilişim uygulamalarının bireysel, kurumsal, toplumsal ve evrensel boyutlardaki etkilerinin bilincindedir ve girişimcilik, yenilikçilik konuları hakkında farkındalığa sahiptir.

               

X

 

Alana Özgü Yetkinlik

– Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile bilişim uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

                 

X

 

 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYÇÇ) ve Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ  (TYYÇ)
6. Düzey (Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri

Program Çıktıları

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

 

BİLGİ
-Kuramsal
-Olgusal

– Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

X

                 
 

BECERİLER
-Bilişsel
-Uygulamalı

– Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

 

X

X

             
 

– Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

   

X

X

           

Y

E

T

K

İ

N

L

İ

K

L

E

R

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

– Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.

       

X

         

– Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

       

X

         

– Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

     

X

X

         

Öğrenme Yetkinliği

– Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme

         

X

       

– Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

         

X

X

     

– Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

           

X

     

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

– Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

             

X

   

– Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

             

X

   

– Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

               

X

 

– Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

             

X

   

– Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

             

X

   

Alana Özgü Yetkinlik

– Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması,  uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

               

X

X

– Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

               

X

X

Font boyutunu değiştir
Kontrast