Staj Uygulama Esasları


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ-MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

 

 1. AMAÇ ve KAPSAM

Madde 1. Bu uygulama esasları, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans programında staj yapma zorunluluğu bulunan öğrencilerin yurt içi ve yurt dışındaki iş yerlerinde yapacakları stajlarla ilgili usul ve esasları kapsamaktadır. 

Madde 2. Bu yönergede belirtilmeyen diğer hususlarda, DEÜ Üniversite Senatosunun 20.03.2018 tarihli ve 483/13 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren “Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi”nin ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

 1. STAJ YERLERİ VE SÜRELERİ

Madde 3. Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye aittir. Öğrencilerin bulup önerdiği staj yerinin uygun olup olmadığına, Bölüm Staj Komisyonu karar verir.​ ​Yurt içi ve yurt dışındaki kamu veya özel kurum ve kuruluşlarının, ​varsa, ​Dokuz Eylül Üniversitesi için tahsis ettikleri staj yerleri ve öğrenci kontenjanları, Bölüm Staj Komisyonu tarafından ilan edilir. ​

Madde 4. Öğrenciler, ​iş yeri hakkında yeterli düzeyde bilgi vermeleri​ ve iş yeri yetkililerince staj yapmak üzere kabul edildiklerini belgelemeleri​ halinde, kendi bulacağı resmi ​veya özel bir ​staj yerinde​, Bölüm Staj Komisyonunun onayı ile staj yapabilirler.​​ Öğrenciler stajlarını ilgili birimlerin onay vermesi halinde Üniversite içindeki araştırma merkezleri veya birimlerinde de yapabilir.​

Madde 5. Fakülte dışında yaptırılan stajlar aşağıda belirtilen staj yerlerinde (yurt içi veya yurt dışı) yapılır:

 1. Bilgisayar Yazılımı geliştiren kurum/kuruluşlar,
 2. Bilgisayar Donanımı geliştiren kurum/kuruluşlar,
 3. Elektronik Tasarım üzerine çalışan kurum/kuruluşlar,
 4. Bilgisayar Ağları ile ilgili kurum/kuruluşlar,
 5. İnternet ile ilgili kurum/kuruluşlar,
 6. Burada belirtilmeyen, ancak bilgisayar mühendisliği eğitimi ile ilgili olduğu Bölüm Staj Komisyonunca onaylanan alanlar.

Madde 6.

a) Toplam staj süresi en az 60 iş günüdür. Öğrenci, bu stajın en az 20 iş gününü Bilgisayar Yazılımı geliştiren veya kullanan, en az 10 iş gününü de Bilgisayar Donanımı geliştiren, İnternet ve Bilgisayar Ağları ile ilgili kurum ve kuruluşlar veya onların ilgili bölümlerinde yapmak zorundadır. Öğrenci toplamda 60 iş günü olan stajını bir defada en az 10 iş günü olmak üzere en fazla dört (4) ayrı staj olabilecek şekilde tamamlamak zorundadır.

b) Staj programlarında bir hafta 5 iş günü olarak kabul edilir. Cumartesi günü çalışan iş yerlerinde cumartesi günü de iş günü olarak kabul edilir.

c) Resmi ve dini bayram tatilleri iş günü olarak kabul edilmez.

d) Stajlar, akademik takvim göz önüne alınarak dönem sonlarındaki bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden sonraki iş gününden itibaren başlar.

e) Yaz öğretimi programında ders alan öğrencilerin staj dönemleri, yaz öğretimi bittikten sonra başlar.

f) Stajlar Bölüm Staj Komisyonu tarafından belirlenen süreler içerisinde kesintisiz olarak tamamlanır.

g) Normal öğrenim süresi içinde stajlarını tamamlamayan, staja başvurduğu dönemdeki tüm derslerini başarmış veya yalnız sınavlara girmek üzere beklemeli duruma düşen öğrenciler yapamadıkları stajlarını normal eğitim-öğretim yarı yılları içinde de yapabilirler.

h) Staja devam zorunludur. Geçerli mazeretler nedeniyle staja devam edilmeyen günler telafi edilir. Kurum/Kuruluş staj yetkilisi staja devam etmeyen öğrencinin stajını sonlandırarak durumu Fakülte veya Bölüm Staj Komisyonuna, Staj Ayrılış Formunu doldurarak bildirir. Bu durumdaki öğrenci başarısız olduğu stajı yenilemek zorundadır.

i) Mazeretli/Mazeretsiz devamsızlık süresi kadar iş günü staj süresine eklenir. Bu durumdaki öğrencinin başvurusu üzerine eksik günleri için ek sigorta işlemi yapılır. Ancak sigorta gideri öğrenci tarafından karşılanır.

j) Madde 5’de anılan çalışma alanlarının birden fazlasını içeren kurum/kuruluşlarda staj yapan öğrenci, stajını tüm çalışma alanlarını tanıyacak şekilde programlamak ve staj sonunda ilgili her birime ilişkin iş yeri sorumlusunun onayını almak zorundadır.

k) Aynı kurum ve kuruluşta bir defadan fazla staj yapılmasına ilişkin staj başvurusu ancak farkla staj türünde (yazılım/donanım) ve kuruluşun farklı biriminde yapılması durumunda staj komisyonu onayıyla kabul edilir.

Madde 7. Bölüm denetiminde yapılan staj süreleri içinde öğrenciler Üniversitenin Mediko Sosyal Hizmetlerinden yararlanabilirler.

Madde 8. Öğrenci, Bölüm Staj Komisyonu tarafından kendisine sağlanan staj yerine gitmek zorundadır. Staj yerine gitmeyen ve mazeretini kanıtlayamayan öğrenciye, bir sonraki dönemde staj yeri verilmez. Dağıtılmış olan staj yerleri önemli bir mazeret olmadıkça değiştirilmez, bu konuda öğrencinin danışmanının önerisi ve Bölüm Staj Komisyonunun onayı gerekir.

Madde 9.

 1. Staja başvuracak öğrenci Bölüm Staj Komisyonu tarafından ilan edilen tarihlerde ve Öğrenci Staj Yönergesinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak staj başvurusunu yapar.
 2. Staj yapılacak kurum/kuruluşa verilmek üzere “Öğrenci Staj Başvuru ve Kabul Formu”’nu bilgisayar ortamında üç (3) nüsha olarak doldurur, Bölüm Staj Komisyonu Başkanı veya Üyelerinin birinin imzası sonrası “Öğrenci Staj Başvuru ve Kabul Formu”nu staj yapacağı kurum/kuruluşa onaylatır.
 3. Staj yapılacak kurum/kuruluşa onaylatılan “Öğrenci Staj Başvuru ve Kabul Formu” ile Bölüm Staj Komisyonuna başvurarak staj yeri uygunluğu için onay alır.
 4. Bölüm staj komisyonundan staj yeri uygunluğu için onay alınması sonrası, staj yapılacak kurum/kuruluş ve Bölüm Staj Komisyonu tarafından onaylanmış “Öğrenci Staj Başvuru ve Kabul Formu”nun bir kopyası, staj başlama tarihinden en az yedi gün öncesinde; Bölüm Başkanlığı tarafından liste halinde Öğrenci İşleri Birimi’ne teslim edilir ve SGK girişlerinin yapılması sağlanır.
 5. Onaylı formların bir tanesi Öğrenci İşleri Birimi’ne, bir tanesi Bölüm Staj Komisyonu’na, bir tanesi de staj yapılacak kurum/kuruluşa teslim edilir.
 6. Staj formları öğrenci işleri tarafından onaylandıktan sonra öğrenci staj faaliyetlerini raporlayabilmesi için Mühendislik Fakültesinin standart staj defterini temin eder.
 7. Staj yapılacak kurum tarafından talep edilen tüm belgeleri, süresinde ve standartlara uygun şekilde temin ederek zamanında kuruma teslim etmek öğrencinin sorumluluğundadır.
 8. Öğrencinin stajdan vazgeçmesi halinde, üç iş günü içerisinde Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşleri Birimine bilgi vermesi zorunludur. Aksi halde fazla yatırılan sigorta gideri, öğrenciden tahsil edilir.

Madde 10. Öğrenci stajı esnasında staj defterine pratikte öğrendiklerini gerekli şekil ve şemaları içerecek şekilde ayrıntılı olarak işlemek ve staj sorumlusuna imzalatıp kurum/kuruluşa mühürletmek zorundadır. Staj defterinin doldurulmasında o iş yerine ait raporlar gerektiğinde kullanılabilir, ancak öğrencinin pratikte gördükleri ile teorik bilgileri arasındaki ilişkilere ait yorumlamalara ağırlık verilecektir.

Madde 11.

a) Öğrenci, staj süresinin bitimini takip eden öğretim yarı yıllarının ilk otuz (30) gününe kadar, verilen programa uygun ve günlük olarak doldurulan staj defterini, her sayfasını çalıştığı iş yeri yetkilisine onaylattıktan sonra Bölüm Staj Komisyonu’na teslim eder.

b) Staj Komisyonu kendisine teslim edilen staj defterleri ile ilgili tüm belgeleri inceler ve değerlendirir. Değerlendirme, Bölüm Staj Komisyonu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

c) Staj defterinde düzeltme istenen öğrenci, en geç bir ay içinde istenen düzeltmeyi gerçekleştirmek zorundadır. Aksi takdirde stajı reddedilmiş sayılır. Ret gerekçesi öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

d) Öğrencinin staj değerlendirme sonucuna itiraz etmesi halinde Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre konunun sonuçlandırılmasında fakülte yönetim kurulu yetkilidir.

e) Yatay/dikey geçiş yoluyla veya Merkezi yerleştirme ile Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’ne kayıt yaptıran ve daha önce eğitim aldıkları kurumda yapmış oldukları stajları tamamen veya kısmen uygun bulunmayan öğrenciler de stajlarını tamamlamak zorundadır.

f) Yatay veya dikey geçiş yoluyla Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne gelen öğrencilerin yapmış oldukları staj çalışmalarını saydırabilmeleri için geldikleri kurumlardan üzerinde Adı-Soyadı, Staj Yapılan Yer, Staj türü (Yazılım/Donanım), Tarih, Süre ve Staj sonucu bilgilerinin açık bir şekilde belirtildiği onaylı belgeler ile Staj Komisyonuna başvurmaları gerekmektedir. Komisyonun yapacağı değerlendirme sonucu ve Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile öğrencinin yapmış olduğu onaylanmış staj çalışmaları yapılan süresi kadar staj çalışmasından muaf tutulabilir.

Madde 12. Bir iş yerinde staj yapan öğrenciye doğrudan doğruya iş ve görev veren ve onu denetleyen kişi o öğrencinin staj yöneticisidir. Staja giden her öğrenci, stajını bu uygulama esasları, Fakülte Staj Yönergesi, Fakülte Staj Komisyonu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları çerçevesi içinde ve iş yeri staj yöneticisi tarafından belirlenen çalışma program ve esaslarına uygun olarak yapmak zorundadır.

Madde 13. Staj yapan her öğrenci, staj yaptığı işyerinin çalışma ve güvenlik kurallarına, düzen ve disiplinine uymak ve işyerinde kullandığı her türlü mekân, alet, malzeme, makine, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğacak her türlü sorumluluk öğrenciye aittir. Bu durumda olan bir öğrenci hakkında ayrıca, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca işlem yapılır.

III. STAJ İÇERİĞİ

Madde 14. Öğrenci, staj yaptığı kurum/kuruluşta aşağıdaki asgari bilgileri edinmek zorundadır.

a) Kurum veya kuruluşun yaptığı iş, yapısal organizasyonu, bu organizasyon içinde Bilgisayar Merkezi’nin veya bilgisayarla ilgili birimin yeri,

b) Bilgisayarın kurum veya kuruluş içinde kullanım yerleri,

c) Yazılım öncesi analiz ve tasarım işlemlerinin yapıldığı bölümlerde bulunularak bu çalışmaların nasıl yapıldığının incelenmesi ve analiz çalışmalarına katılınması vb.

d) Kullanılan yazılımın tanınması ve etkin olarak işletebilecek duruma gelinmesi,

e) Kurum veya kuruluşun projeleri içinde ayrılan zamana uygun örnek proje yazılımının gerçekleştirilmesi,

f) Kurulan bilgisayar ağlarının donanım ve yapısal özelliklerinin araştırılması, ağ üzerinde bulunan bilgisayar ve diğer cihazların incelenmesi ve kullanım amaçlarının açıklanması.

IV. DENETİM

Madde 15.
a) Öğrenciler, staj yaptıkları kurum ve kuruluşların çalışma, iş koşulları ile disiplin ve iş emniyetine ilişkin kural ve talimatlarını yerine getirmek zorundadır.
b) Stajların değerlendirilmesi Bölüm Staj Komisyonu tarafından yapılır. Bu değerlendirmede öğrencinin sicil fişi, staj süresi, disiplin kurallarına uyma durumu, yaptığı stajın ve staj raporunun ne derecede gayretle ve pratiğe yönelik olarak hazırlanmış olduğu dikkate alınır. Birbiri ile kopya edilmiş, salt iş yerindeki hazır raporlarla doldurulmuş ve iş yerinden yeterli puan alamamış öğrencilerin stajları kısmen veya tamamen reddedilir.

Madde 16. Bu Staj Uygulama Esasları yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı tarafından yürütülür.

Font boyutunu değiştir
Kontrast